תפזורת מאומות העולם במקרא

 

כ

ש

א

ר

י

ד

מ

ש

ה

ק

נ

ז

י

ד

ת

ש

א

נ

ס

נ

ה

נ

ה

ש

י

ק

י

ת

ד

ס

נ

ש

י

ש

ע

ש

ח

נ

פ

מ

ר

א

ת

י

א

ת

ה

ד

ל

ש

א

נ

ר

נ

ר

א

ש

א

נ

ת

ר

נ

י

ח

ד

פ

מ

מ

י

ש

ז

ע

י

ת

ד

י

ר

א

כ

י

ת

ג

ר

י

ש

ת

י

מ

י

ש

א

מ

נ

ש

מ

ג

ה

י

י

ד

א

פ

ת

ל

ו

ש

מ

י

ר

ש

ד

נ

ל

א

ש

ש

א

ר

א

ק

ח

ש

י

ד

ת

י

י

ש

א

ס

נ

כ

ש

ס

א

נ

ה

ש

ת

נ

ה

ש

נ

א

מ

ר

ה

ש

מ

נ

ס

נ

ו

ש

כ

ת

ג

מ

ד

א

י

ו

נ

ת

ס

ב

י

א

ג

מ

ו

ש

ת

ו

א

י

מ

ש

נ

ו

ת

א

י

א

ר

ג

ע

כ

י

ד

י

ש

ר

א

מ

א

י

ת

ד

ג

נ

ו

צ

א

ת

א

ש

י

ב

ו

ס

י

י

ש

ג

ר

ג

ה

י

מ

מ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

 

(ירמיהו נא כח)

מדי

 

(סיני) (בראשית י יז)

הסיני

 

(תהלים ס יא)

אדום

(במדבר לא ח)

מדין

 

(פרזי) (יהושע ט א)

הפרזי

 

(במדבר כא כט)

אמרי

(דברים כח סט)

מואב

 

(קנזי) (בראשית טו יט)

הקנזי

 

(שופטים ג י)

ארם

(בראשית כא כא)

מצרים

 

(דברי הימים א יא טו)

יבוסי

 

(מלכים ב יח יז)

אשור

(שופטים יא יג)

עמון

 

(דניאל ח כא)

יון

 

(גרגשי) (בראשית י טז)

הגרגשי

(שמואל א יד מח)

עמלק

 

(ישעיהו לז ט)

כוש

 

(גתי) (שמואל ב טו יט)

הגתי

(תהלים פג ח)

פלשת

 

(זכריה יד כא)

כנעני

 

(חוי) (שמות כג כג)

החוי

(עזרא א ב)

פרס

 

(ירמיהו כה יב)

כשדים

 

(חרי) (דברים ב כב)

החרי

(שמואל א טו ו)

קיני

 

(ישעיהו כג א)

כתים

 

(חתי) (בראשית טו כ)

החתי

 

 

 

(תהלים קמח יא)

לאמים

 

(כרתי) (שמואל ב טו יח)

הכרתי