מושגים ותשמישי קדושה ביהדות ב'

 

ס

נ

י

ש

ר

י

ש

א

נ

ז

ח

ד

ב

ר

ש

א

ה

ע

ת

ש

ג

נ

ו

א

נ

ת

ג

א

פ

ש

ת

ק

ג

ר

ז

נ

י

ת

ד

א

ש

י

ר

ש

ר

י

ג

א

ו

ס

ו

ר

ה

ד

י

מ

ת

ר

נ

י

ו

י

ו

א

י

פ

ש

ת

ת

ל

ק

ת

ג

י

ו

א

כ

נ

ש

ט

ד

ר

ת

א

ר

נ

פ

ת

ר

נ

ר

ת

ת

ש

ח

א

א

ת

מ

צ

נ

פ

ש

ת

ה

ב

כ

ש

ה

ש

ר

נ

א

ו

כ

נ

ד

א

ס

י

ה

ש

ז

א

נ

א

ז

ש

ה

ר

ר

א

ו

ק

ש

ל

מ

ד

ח

ת

ד

א

מ

א

פ

ה

י

ת

ד

ר

ה

ד

ת

א

ו

ר

ש

י

ל

א

י

ש

ב

ו

נ

י

ה

ש

א

ח

ל

מ

א

נ

ת

א

כ

ש

ש

ש

ג

א

נ

ת

ג

ר

פ

ד

ע

ש

ו

נ

ל

כ

י

ה

מ

ש

א

י

ת

ד

ש

ט

י

מ

כ

י

ר

ת

מ

צ

ו

ו

ת

ת

י

נ

ב

ר

מ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

פיוט (שירה)

מי שבירך

היכל (ארון קודש)

פרוכת

מכירת מצוות

השכבה (יזכר)

קופת צדקה

מנורה

חזן

קידוש

נר תמיד

כותל מזרח

רב

נדר (נדבה)

כיפה (כיסוי ראש)

רבנית

ספר תורה

לוח זכרון

 

עזרת נשים

מגן דוד

 

עמוד התפלה

מטפחת לספר תורה