תפזורת - מזון אדם במקרא

 

 

 

 

ת

ד

א

נ

ת

ד

ס

נ

י

ש

א

מ

א

מ

א

נ

א

נ

ג

א

ר

י

ש

ב

י

ב

א

ח

נ

מ

א

פ

ת

ג

ש

א

נ

ת

ד

ג

ש

ש

י

ל

י

א

נ

ת

ר

ח

י

ת

מ

י

נ

ג

ב

ת

א

נ

מ

ה

ת

ב

ג

ל

נ

א

א

א

י

ר

ש

נ

ל

א

ת

ג

ד

ג

ש

ה

י

ג

א

ג

י

ת

ד

י

ש

א

ה

ע

ש

א

ר

י

ר

ש

ד

ג

ג

א

ש

י

ק

א

ר

ד

ג

ק

ש

ת

ש

א

ש

י

א

צ

ח

ד

ש

ס

נ

ג

ר

ש

ר

נ

ב

א

ת

ר

ז

נ

מ

נ

מ

א

ג

י

ו

ש

נ

מ

א

י

ו

ג

א

נ

א

ח

ה

ת

א

א

ו

י

ת

ד

ה

א

ב

א

פ

ת

ג

ש

י

ש

ד

ת

ה

ד

ע

ס

נ

ד

ב

ש

ת

י

ת

ד

א

א

נ

ת

צ

א

ר

י

מ

ש

ל

ס

נ

מ

א

י

ש

ר

י

ש

ר

י

ת

ד

נ

מ

א

ת

ג

מ

צ

ו

ת

א

י

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

מן (שמות טז טו)

בשר (ויקרא ז יט)

מעוג (מלכים א יז יב)

דבלה (שמואל א ל יב)

מצות (שמות יב טו)

דבש (מלכים א יד ג)

נזיד (מלכים ב ד לח)

המרק (מרק) (שופטים ו כ)

ונקדים (נקדים) (מלכים א יד ג)

חלה (במדבר טו כ)

עגה (מלכים א יז יג)

חמאה (בראשית יח ח)

פת (בראשית יח ה)

לחם (בראשית יד יח)

פתבג (דניאל א טו)

לבבות (לביבה) (שמואל ב יג ו)