תפזורת מחכמי תקופת האחרונים א'

 

ר

א

ה

ר

ו

נ

ה

ג

ד

ו

ל

מ

ק

ר

ל

י

נ

ע

י

ד

א

ל

מ

נ

מ

ל

ז

ר

ו

א

י

נ

ש

ר

ו

ב

ו

צ

י

ד

ר

ב

מ

ק

ח

צ

י

י

ו

ל

ר

ב

א

א

ר

ו

נ

ט

ר

ב

מ

ה

י

ד

ב

ו

ע

ר

ד

א

א

ל

ח

מ

ר

ה

ר

י

ו

ס

פ

ק

א

ר

ו

י

ש

ת

ד

נ

ת

ג

ג

א

ר

פ

מ

ל

ר

ה

מ

ה

ה

ר

מ

א

ה

מ

ג

י

ד

מ

מ

ז

ר

י

ט

ש

ל

ס

ה

ד

ו

נ

י

צ

ח

ק

א

ב

ר

ב

נ

א

ל

ש

פ

מ

ה

ח

י

ד

א

א

ש

ו

ד

ק

ה

י

ר

א

ה

ו

ה

מ

ק

ו

ב

ל

ר

מ

ש

ה

ק

ו

ר

ד

ו

א

ר

י

ב

ע

ר

ש

מ

ו

ל

ש

ר

ל

ב

ו

ק

מ

ה

נ

ר

נ

ח

מ

נ

מ

ב

ר

ס

ל

ב

ר

ש

י

ר

א

ו

ש

א

נ

ל

י

ו

ו

מ

ג

ה

ו

ה

י

ל

א

ר

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

הרמח"ל (בעל "מסילת ישרים")

דון יצחק אברבנאל

המקובל ר'(רבי) שלום שרעבי

ר'(רבי) עובדיה מברטנורא (מפרש המשנה)

המגיד ממזריטש

ר'(רבי) עובדיה ספורנו (מפרש התנ"ך)

ר'(רבי) שניאור זלמן מלאדי (בעל "התניא")

ר'(רבי) יוסף קארו  (מחבר השלחן ערוך)

ר'(רבי) לוי יצחק מברדיצו'ב (בעל "קדושת לוי")

האר"י הקדוש (ראש המקובלים)

ר'(רבי) אהרון הגדול מקרלין

הרמ"א (בעל ההגהות לשו"ע)

ר'(רבי) אליהו הג'(הגאון) מווילנא

המקובל ר'(רבי) משה קורדו' (קורדוברו) (בעל "פרדס רימונים")

החיד"א

המהר"ל מפראג

ר'(רבי) נחמן מברסלב

השל"ה (בעל "שני לוחות הברית")

 

המהרש"א (מפרש הש"ס)