תפזורת מחכמי תקופת האחרונים ב'

 

ק

ס

נ

י

ו

ו

ד

מ

ה

ח

מ

ש

ר

י

א

מ

ר

ר

ו

ג

מ

ר

י

א

מ

צ

י

ר

ר

ו

מ

ד

א

ה

ר

י

ו

ס

פ

ח

י

י

מ

מ

ב

ג

ד

ד

ת

ג

א

ת

ג

א

נ

ש

ד

י

ר

פ

צ

נ

ג

ה

מ

ל

ש

ר

ש

ט

ש

ע

ב

ה

ר

ו

ג

מ

ר

ו

מ

ד

א

ה

פ

ס

נ

ג

ש

ס

נ

ז

נ

א

צ

מ

מ

י

י

ח

ר

ו

ה

א

ל

ש

י

כ

ה

ק

ד

ו

ש

א

נ

ת

נ

א

ס

ר

ט

נ

ל

ס

ל

א

ר

ש

י

ר

ת

א

ס

ש

ג

ה

ר

מ

א

י

ר

ל

י

ב

ו

ש

ס

נ

ש

נ

ס

א

ש

ק

צ

ו

ק

מ

ל

ד

נ

ע

מ

מ

ח

נ

מ

ר

ד

מ

ר

י

ש

ר

א

ל

מ

א

י

ר

מ

ר

א

ד

י

נ

ר

ר

מ

א

י

ר

ש

פ

י

ר

א

מ

ל

ו

ב

ל

י

נ

ק

ס

י

ר

ב

מ

ו

ס

י

ו

ל

ה

מ

י

י

ח

ר

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

ר'(רבי) יוסף חיים מבגדד (בעל "בן איש חי")

האלשי"ך הקדוש (מפרש התנ"ך)

ר'(רבי) ישראל מאיר מראדין (בעל ה"חפץ חיים" ו"המשנה ברורה")

ר'(רבי) מנחם מענדל מקוצק

ר'(רבי) מאיר שמחה מדווינסק (בעל ה"אור שמח")

ר'(רבי) משה סופר (בעל ה"חתם סופר")

האדמו"ר מגור (בעל "שפת אמת")

ר'(רבי) חיים מצאנז (בעל ה"דברי חיים")

ר'(רבי) חיים הלוי סו'(סולבייצ'יק) מבריסק (בעל "חידושי הגר"ח)

האדמו"ר ר'(רבי) יצ' (יצחק ) מאיר מגור (בעל "חידושי הרי"מ")

ר'(רבי) מאיר שפירא מלובלין (מייסד "הדף היומי")

ר'(רבי) שלמה גנצפריד (מחבר ה"קיצור שלחן ערוך")

הבעש"ט (מייסד החסידות)

ר'(רבי) מאיר ליבוש ("המלבים")

 

ר'(רבי) ישראל סלנטר (מייסד שיטת המוסר)