תפזורת מחכמי תקופת הראשונים

 

י

ש

ה

ר

א

ש

ה

ר

ש

ב

א

ר

ד

א

ר

ה

ה

ו

א

י

ש

ר

ר

נ

י

ת

ד

י

י

ת

ב

ר

ר

א

ל

ת

א

נ

ד

א

ה

ס

ש

ע

ס

י

י

ש

י

י

ג

ה

י

ר

ק

נ

מ

א

ש

ק

ח

ת

נ

ב

פ

א

ט

ר

ה

ה

א

מ

א

ס

נ

ב

ה

א

ו

מ

נ

א

ש

ב

ת

ד

נ

ש

י

ס

נ

ב

ה

ת

ג

י

ש

ר

ש

י

א

ד

ו

ו

ר

ג

ת

ע

ד

א

ר

ש

ס

נ

ש

נ

ג

ת

א

ה

י

ש

א

ל

ו

ת

ש

א

י

ד

י

ו

ש

ר

ג

א

י

ו

א

ה

ה

נ

ו

ת

נ

ב

א

ת

נ

ש

י

א

מ

י

נ

ט

י

א

מ

ש

ב

א

נ

מ

א

י

ד

ג

ב

ש

ב

י

י

נ

ג

ת

מ

ר

ש

א

י

ש

ר

נ

מ

א

נ

ר

ב

י

א

ב

ר

ה

מ

א

ב

נ

ע

ז

ר

א

ת

א

ר

ר

ת

ג

ה

ת

ד

ס

נ

י

ש

ר

ה

א

י

ר

ש

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

רבינו גרשום

הר"ן

רבי יהודה הלוי

רבי יהודה החסיד

רש"י

רבי אברהם אבן עזרא

הרא"ש

הרשב"ם

הרמב"ם

ר'(רבי) יעקב בעל הט'(הטורים)

רבינו תם

הרמב"ן

הרי"ף

הראב"ד

הרשב"א

 

המאירי

רבינו יונה

 

הרד"ק

הריטב"א