תפזורת הפטרות - ב'

 

 

 

 

נ

א

ל

ו

ח

ב

ל

ו

ס

ל

ש

י

נ

ש

ט

ו

י

נ

ש

מ

ש

פ

ס

ח

ל

ח

ו

ל

ו

ח

ל

ע

מ

ש

ח

ס

פ

ש

ר

ט

ו

י

י

ו

ט

ש

ש

פ

ל

ח

ו

ל

ו

ח

ל

ו

ב

ש

ש

נ

ש

ט

ו

י

י

ש

א

ר

ש

ר

ש

מ

ת

ו

ר

ה

ש

ב

י

ש

ל

פ

ס

ח

ו

נ

ו

י

ו

ט

ר

ש

ס

ו

ת

א

ס

נ

י

ש

ר

פ

ש

כ

מ

נ

ל

ת

ע

צ

ב

ו

ש

י

נ

ש

א

ש

כ

ש

ז

ב

א

ב

ת

ל

נ

מ

ע

ר

ח

ש

ח

ב

ל

מ

ח

ר

פ

ר

ה

ח

ו

ד

ש

ו

נ

ח

ש

ר

ש

ו

ו

ר

פ

ר

ש

ק

ש

ה

ר

ד

ב

ה

ר

פ

ר

פ

ד

י

ו

ש

ח

ל

י

כ

פ

ו

ר

ש

ש

ה

ר

ד

א

ג

ל

ש

ח

ו

ה

מ

פ

ס

ח

ב

א

ב

ת

ל

ח

ש

ה

נ

ת

ת

ו

כ

ו

ס

מ

ה

ו

ח

ש

ה

ב

ו

ש

ש

מ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

 

 

(הפטרת)  יו"ט ש'(שני) ש'(של) פ'(פסח) ל'(לבני) חו'(חו"ל)

(הפטרת)  שמ'(שמיני) ע'(עצרת) ל'(לבני) חו"ל

(הפטרת)  ע'(ערב) ר"ח שח'(שחל)  ב'(בשבת)

(הפטרת)  ש'(שבת) חוה"מ פסח

(הפטרת)  שמ'(שמחת) תורה

(הפטרת)  ש'(שבת) ור"ח

(הפטרת)  שבי'(שביעי) של פסח

(הפטרת)  ש'(שבת) ר'(ראשונה) ש'(של) חנ'(חנוכה)

(הפטרת)  א דר'(דראש) הש'(השנה)

(הפטרת)  שמ'(שמיני) ש'(של) פסח ל'(לבני) חו"ל

(הפטרת)  ש'(שבת) שנ'(שניה) של חנ'(חנוכה)

(הפטרת)  ב דר'(דראש) הש'(השנה)

(הפטרת)  שבועות

(הפטרת)  פר'(פרשת) שק'(שקלים)

(הפטרת)  ש'(שבת) שובה

(הפטרת)  יו"ט שנ'(שני) ש'(של) שבו'(שבועות) ל'(לבני) חו"ל

(הפטרת)  פר'(פרשת) זכור

(הפטרת)  שח'(שחרית) לי'(ליום) כפור

(הפטרת)  מנ'(מנחה) לתע'(לתענית) צב'(צבור)

(הפטרת)  פר'(פרשת) פרה

(הפטרת)  מנ'(מנחה) ליום כפור

(הפטרת)  שח'(שחרית) לת'(לתשעה) באב

(הפטרת)  פר'(פרשת) החודש

(הפטרת)  יו"ט ר'(ראשון) ש'(של) סו'(סוכות)

(הפטרת)  מנ'(מנחה) לת'(לתשעה) באב

(הפטרת)  ש'(שבת) הגדול

(הפטרת)  יו"ט שני של סו'(סוכות) לב'(לבני) חו"ל

 

(הפטרת)  יו"ט ר'(ראשון)  ש'(של) פסח

(הפטרת)  ש'(שבת) חוה"מ סוכות