תפזורת מחמרי הבנייה במקרא

 

 

 

ת

י

ת

ד

נ

ד

ס

ש

ס

נ

י

ש

ר

ש

נ

ג

א

ר

ש

י

ש

ר

ב

ת

ש

א

ש

א

ת

ש

א

נ

א

נ

ת

ג

ח

א

נ

ת

א

ג

י

נ

ר

א

פ

ש

י

ש

א

ס

נ

י

ס

ש

י

ש

ר

י

ש

א

ק

ג

ז

ש

י

ר

ת

ד

ט

א

ש

ת

ג

ש

נ

א

א

נ

ת

ג

ב

א

פ

א

נ

ה

ת

א

מ

א

ש

י

ד

ל

נ

א

ד

ג

ו

ג

ש

ד

נ

ש

י

א

ש

ת

ש

ג

י

ו

נ

א

ת

ד

ש

ת

ג

ש

ס

ד

נ

ת

י

נ

ת

ג

ש

ח

ד

א

ת

א

י

ש

ר

ש

נ

י

ת

ד

ר

ש

י

ר

א

ש

ה

ס

נ

ש

ק

נ

י

ת

ד

ת

א

נ

א

נ

ת

א

נ

א

נ

ע

ה

י

ש

ר

א

ג

ש

ד

ר

נ

א

א

ב

ת

ג

א

צ

ת

ד

א

נ

ת

ת

ב

נ

א

מ

ש

ל

ס

נ

א

מ

א

ת

א

נ

ת

י

ת

ד

י

ש

ר

ח

ג

ר

פ

כ

ב

א

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

חמר (איוב ד יט)

אבן (תהלים קיח כב)

לבנה (יחזקאל ד א)

בכפר (כפר) (בראשית ו יד)

עץ (יחזקאל מא טז)

גפר (בראשית ו יד)

קרש (שמות כו יח)

הטיח (טיח) (יחזקאל יג יב)

שיד (ישעיהו לג יב)

הקרסים (קרס) (שמות כו יא)

תבן (שמות ה ז)

ובזפת (זפת) (שמות ב ג)

יתד (יחזקאל טו ג)

חול (ירמיהו ה כב)