תפזורת מנהל וממשל במקרא

 

 

 

 

ו

ש

ר

י

ע

ש

ר

ת

א

מ

י

פ

ו

א

ה

ר

ש

י

ר

ש

א

ע

ת

ש

ס

נ

ו

נ

ת

ט

פ

ש

ד

ר

ת

י

ג

ר

ד

א

נ

ת

ע

ד

ה

ר

צ

י

מ

ט

ג

ש

ח

ד

ת

י

ד

מ

צ

י

ש

ר

מ

י

ר

ש

מ

א

מ

מ

י

ש

ג

י

ג

מ

א

ת

מ

צ

ש

ש

פ

י

ד

י

ש

ר

ת

נ

ק

י

א

י

י

ה

ש

י

ר

נ

ס

ת

ח

י

ס

י

נ

פ

ג

ב

מ

ג

ש

נ

ד

ל

ר

מ

ו

ב

מ

ת

ט

ל

ת

ה

ת

ז

ד

מ

צ

ק

ש

מ

י

א

ט

נ

פ

א

ש

ל

ר

ב

ה

ח

פ

י

ס

מ

א

ר

מ

ה

ס

י

ש

ע

פ

ר

ס

נ

מ

א

ב

נ

ש

י

ש

י

ר

ר

ש

ר

ה

מ

ש

ק

י

מ

נ

צ

ב

ג

א

ר

ר

ש

ס

ש

ר

ב

י

ת

ה

ס

ה

ר

ס

י

ר

ס

נ

ש

ה

א

ח

ש

ד

ר

פ

נ

י

מ

ש

י

ל

ש

ה

ו

ש

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם  בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

שפט (שופט) (ישעיהו  טז ה)

מליץ (איוב לג כג)

האחשדרפנים (אחשדרפן)(אסתר ח ט)

אשר על הבית (ישעיהו לו ג)

נגיד (שמואל א ט טז)

הגזבר (גזבר) (עזרא א ח)

שר בית הסהר (בראשית לט כא)

נצב (ניצב) (שמואל א כב ט)

המשררים (משוררים) (נחמיה יא כב)

שר האופים (בראשית מ ב)

נציב (שמואל א  יג ג)

הנתינים (נתין) (עזרא ח כ)

שר הטבחים (בראשית לט א)

ספר (סופר) (שופטים  ה יד)

הפרתמים (פרתמים) (דניאל א ג)

שר המשקים (בראשית מ ט)

סריס (מלכים ב ח ו)

הרצים (רץ) (מלכים א  יד כח)

שרי אלפים (דברים א טו)

פחה  (עזרא  ה יד)

השליש (שליש) (מלכים ב ז ב)

שרי חמשים (שמות יח כה)

פקיד (מלכים ב  כה יט)

וסגנים (סגן) (יחזקאל כג ו)

שרי מאות (שמות יח כה)

שטר (שוטר) (משלי ו ז)

ושרי עשרת (ושרי עשרות)(שמות יח כא)

שרי מסים (שמות א יא)

שמר (שומר) (מלכים ב ט יד)

טפסר (ירמיהו  נא כז)

שרי מקנה (בראשית מז ו)

שער (שוער)(דברי הימים א ט כא)

יועץ (דברי הימים א  כז לג)