תפזורת מסכתות קטנות

 

י

ש

י

ש

ר

א

נ

ת

ג

א

נ

ע

י

ר

ש

ה

א

ד

נ

ת

ג

ש

ס

ש

ר

ש

א

ב

ס

נ

ת

ג

ז

נ

ר

נ

מ

א

י

ש

י

ד

ת

ד

ג

נ

נ

מ

א

ו

א

כ

נ

מ

א

א

מ

א

נ

י

א

ת

י

א

נ

א

ז

ש

א

ת

ש

כ

י

ש

א

מ

ש

נ

י

ש

א

י

ט

מ

ש

ר

ש

ל

י

ת

ש

ס

נ

י

א

מ

י

ש

י

ו

א

ה

צ

ה

ס

ש

י

נ

ת

ב

י

ח

ש

א

ת

י

ז

מ

ר

ר

א

י

ש

י

ס

ר

ת

ו

ש

א

ב

נ

ג

צ

י

ו

ב

ת

ש

ל

א

ד

י

ת

ת

ש

ר

ס

נ

י

ר

ר

ת

ה

א

פ

י

ת

ד

א

נ

א

ה

נ

א

צ

י

א

פ

ר

ש

ת

א

ו

ס

ש

י

נ

ל

א

ת

י

ש

ג

כ

ו

פ

ב

ס

ב

א

י

ש

ר

כ

ס

נ

ת

י

ש

א

ר

ס

ס

ת

א

נ

מ

א

א

מ

א

ש

כ

ו

ת

י

מ

ד

ש

ש

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

גרים

אבות דרבי נתן

כותים

סופרים

עבדים

שמחות

ספר תורה

כלה

תפלין

כלה רבתי

ציצית

דרך ארץ רבה

מזוזה

דרך ארץ זוטא