נ

ט

ו

ת

ה

י

ו

מ

י

ט

ח

ר

י

צ

ק

א

ת

ש

ב

י

ד

ו

א

ת

ו

ג

ש

י

ו

ה

א

ת

ו

ק

מ

י

ש

ב

ת

ד

מ

ח

ס

צ

מ

ר

נ

מ

צ

א

ו

ט

נ

ל

ת

א

י

ש

ר

ק

מ

י

ס

ו

ח

א

י

פ

ה

ה

ח

נ

מ

א

ש

פ

נ

מ

ת

ל

ש

א

ת

ר

ת

מ

ע

ד

ה

א

ב

י

ב

ר

ס

ת

ע

ש

ס

י

נ

ה

י

ר

ש

ד

ר

ג

ע

ש

ת

ח

ת

ג

ה

צ

ג

א

ש

מ

ב

ש

ת

ג

ו

ש

ב

ה

נ

ש

נ

ק

מ

מ

ג

נ

י

י

מ

ה

ש

א

מ

א

ר

נ

א

ו

י

י

ח

ת

ה

ח

מ

ש

י

ל

ת

ג

ש

י

ע

ע

מ

ת

ש

ר

ע

ד

ר

ר

ה

ש

מ

י

מ

א

א

ר

י

נ

ת

ח

ו

ד

צ

י

ק

א

מ

ו

נ

ל

ו

ז

ו

ש

א

מ

ב

ש

י

ש

ת

ב

ב

א

י

ש

ו

נ

ל

י

ל

ה

ש

י

ק

ש

א

 

 

 

לפניך תפזורת  אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

שנה (בראשית ז ו)

יומם (ויקרא ח לה)

אמש (בראשית יט לד)

שנתים (מלכים א טו כה)

ימים (בראשית לז לד)

אתמול (שמואל ב ה ב)

תמול (שמואל ב ג יז)

לילה (שופטים ט לב)

בקר (ויקרא יט יג)

בא השמש (שמות כב כה)

מחר (שמות י ד)

האביב (אביב) (שמות יג ד)

באישון לילה (משלי ז ט)

ערב (זכריה יד ז)

המחרת (מחרת) (במדבר יא לב)

בין הערבים (שמות כט מא)

עת (יחזקאל ל ג)

הסתיו (סתיו) (שה"ש ב יא)

זרע וקציר (בראשית  ח כב)

צהרים (ירמיהו כ טז)

ואשמורה (אשמורה) (תהלים צ ד)

ירח ימים (מלכים ב טו יג)

קיץ (ירמיהו ח כ)

וחרף (חרף) (בראשית ח כב)

נטות היום (שופטים יט ח)

קציר (יהושע ג טו)

חדש (בראשית כט יד)

קציר חטים (בראשית ל יד)

רגע (תהלים ל ו)

חצות (תהלים קיט סב)

תקופת השנה (שמות לד כב)

שבוע (דניאל ט כז)

יובל (ויקרא כה יא)

 

שחר (איוב ג ט)

יום (שמות טז א)

 

שמטה (דברים טו א)

יומים (שמות כא כא)