תפזורת בין אדם לחברו - א'

 

מ

כ

ח

ד

י

מ

ל

ת

ו

ו

ב

ר

ד

ו

ב

י

כ

ו

י

ש

נ

א

ת

ח

י

נ

מ

ת

ג

ש

ס

נ

פ

א

ה

ב

מ

נ

י

ח

ת

ב

ה

א

ת

ד

ש

ג

א

ד

מ

ד

ו

ל

מ

מ

ע

א

מ

א

ס

נ

י

ש

ר

א

י

י

ר

ד

א

ו

י

נ

ס

נ

ג

ש

א

א

י

ר

ש

ו

ד

ת

ה

ר

צ

נ

ו

ת

ש

א

ת

ג

ת

א

ר

י

נ

ס

פ

ו

ש

י

פ

ה

ש

ב

ת

א

ב

י

ד

ה

א

ש

ח

נ

ר

י

א

ת

ו

ה

י

ת

ר

ע

י

ס

ק

א

ב

ת

י

י

ת

ש

נ

ג

ת

י

ב

י

ר

ו

כ

ש

נ

ו

ו

ז

מ

ב

מ

ב

א

ש

נ

א

ת

י

ש

ר

א

ל

י

ל

ק

ד

ה

ר

ל

ו

ב

י

ק

ו

ר

ח

ו

ל

י

מ

י

נ

ת

א

ע

ה

ה

ה

כ

נ

ס

ת

א

ו

ר

ח

י

מ

כ

מ

נ

ת

ת

א

ל

ר

ו

ו

י

ע

י

נ

פ

ל

ג

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

כיבוד רבו ותלמיד חכם

ענוה וגאוה

אהבת ישראל

והדרת פני זקן

לפני עיוור לא תתן מכ' (מכשול)

ביקור חולים

הכנסת אורחים

גמילות חסדים (גמ"ח)

שנאת חינם

השבת אבידה

נשך וריבית

אהבת חינם

פדיון שבוים

היתר עיסקא

מוציא שם רע

 

כיבוד הורים

הלבנת פנים