ת

ש

ת

א

ת

ש

ת

ד

ג

ש

ס

נ

ת

ש

ח

א

ת

ד

ר

ח

ר

מ

ש

י

ר

ס

ת

י

ש

ג

ד

א

ל

מ

י

ד

ת

ח

ת

ג

ה

ע

ש

ת

ע

נ

ס

א

ת

י

נ

ש

י

ע

נ

ל

א

א

ע

ב

ר

א

ר

נ

א

ר

ש

י

ש

נ

ב

ג

ת

ח

מ

ש

א

ד

י

א

ש

ס

ה

י

ס

ת

א

ר

ש

א

ר

נ

ת

ג

י

ש

י

ש

ר

ר

א

ר

י

נ

א

ת

ס

ש

י

א

ר

ח

ת

ת

ש

ס

ש

ס

י

ר

א

מ

י

ג

ש

א

ס

מ

נ

ל

ע

מ

ש

ב

א

ר

ס

נ

נ

ג

א

נ

ב

י

ג

ת

א

ח

נ

ר

ש

ש

ס

י

מ

א

י

ש

ש

ס

ד

י

נ

א

ש

א

ש

י

א

ב

ת

ש

נ

ע

נ

ר

א

ס

א

נ

ת

ב

נ

ת

ע

ג

ר

ר

מ

ב

ר

ש

ע

ר

ר

ס

ד

ח

ס

ס

ב

ת

א

א

ת

ש

ס

ר

ס

י

ר

ת

ל

י

ס

ר

ש

ש

א

ד

ח

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

נקבה

 

זכר

 

חדא

1

חד

1

תרתי

2

תרי

2

תלת

3

תלתא

3

ארבע

4

ארבעא

4

חמש

5

חמשא

5

שית

6

שיתא

6

שבע

7

שבעא

7

תמני

8

תמניא

8

תשע

9

תשעה

9

עשר

10

עשרה

10

חדסרי

11

חדסר

11

תרתי - סרי

12

תריסר

12

תלתי - סרי

13

תליסר

13

ארבסרי

14

ארבסר

14

חמסרי

15

חמיסר

15

שיתסרי

16

שיתסר

16

שבסרי

17

שבסר

17

תמני - סרי

18

תמניסר

18

תשסרי

19

תשסר

19