תפזורת - מעמד במקרא

 

 

 

 

י

ר

א

פ

י

ש

ר

א

נ

ת

ש

ג

י

ת

ו

מ

א

נ

ת

נ

ו

א

י

ת

ד

צ

ש

ו

נ

מ

א

ת

נ

ג

ש

י

ת

ל

ס

ת

נ

ר

י

ש

ע

ג

ד

א

כ

ז

ל

ת

ב

ו

א

ר

א

א

י

ש

ס

נ

ו

ג

ר

ק

א

א

ד

ה

ט

ש

ג

ה

א

נ

י

ד

נ

א

י

נ

י

ה

ר

י

ל

מ

ש

י

א

ר

ע

י

א

י

ש

י

א

נ

א

ש

ת

ע

ה

ל

ש

ז

ס

ג

צ

ר

ג

י

נ

מ

ש

א

י

ס

ב

י

א

ש

י

נ

ה

ת

א

ש

י

ל

י

ג

נ

י

ד

א

ש

י

ש

א

י

נ

ח

ר

ז

א

ה

ג

ש

ו

א

ת

ש

א

א

ב

ר

ת

ג

א

ה

נ

ע

ש

כ

א

י

י

ס

נ

ר

ש

י

ש

ש

ל

ס

נ

מ

א

י

ד

ג

ב

ש

ש

נ

ו

ד

א

ר

ש

כ

צ

ע

י

ר

י

ה

צ

א

נ

ת

ת

א

י

ש

נ

נ

א

נ

ת

ל

ד

א

ש

ר

ג

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

אדירי הצאן (ירמיהו כה לד)

נגיד (שמואל ב ז ח)

אביון (דברים טו ז)

בעל הבית (שופטים יט כב)

נכרי (שמואל ב טו יט)

אדון (תהלים קה כא)

זקני ישראל (שמואל ב ה ג)

נשיא (במדבר כה יח)

אלוף (בראשית לו טו)

נשיאי ישראל (במדבר ז פד)

עני (דברים כד יב)

אלמנה (שמואל ב יד ה)

ראשי המטות (במדבר ל ב)

עשיר (ירמיהו ט כב)

גר (ויקרא יט לג)

ראשי העם (במדבר כה ד)

רש (משלי כח ו)

דל (שמואל א ב ח)

איש זר (במדבר יז ה)

שוע (ישעיהו לב ה)

האזרח (אזרח) (ויקרא יח כו)

אילי הארץ (יחזקאל יז יג)

שכיר (ויקרא יט יג)

הסכן (סוכן) (ישעיהו כב טו)

צעירי הצאן (ירמיהו נ מה)

שר (שמואל ב יט יד)

יתום (דברים כד יז)

 

תושב (שמות יב מה)

משרת (במדבר יא כח)