תפזורת - מצבי רוח ורגש

 

ס

נ

ד

ה

נ

א

מ

א

נ

ת

ח

מ

י

ש

ר

א

ח

ת

ח

נ

ג

א

ר

י

ת

ד

מ

ע

א

י

ר

ש

י

ח

פ

ש

י

א

ה

ל

ה

ב

ה

ז

ג

ת

ש

ג

ל

ר

א

ש

י

ש

ד

י

ש

י

נ

ח

ו

ר

ה

כ

נ

ו

ת

ג

פ

ת

ר

נ

מ

ב

ג

ו

ה

ר

ש

י

ש

נ

י

ת

א

נ

ח

ת

ח

ו

א

ר

י

מ

פ

ח

נ

פ

ש

ג

ב

ד

נ

ס

י

ש

נ

ת

א

ר

ש

י

ע

ס

נ

ג

א

ל

א

ו

ל

ה

ש

ב

נ

ו

ד

פ

א

א

ל

נ

ת

י

י

א

ב

ס

נ

ו

ת

ח

מ

ח

י

ע

נ

כ

ז

י

מ

ר

ג

א

נ

צ

ת

נ

ר

ו

ל

י

ג

ז

א

ד

י

ה

ב

א

ד

ע

י

כ

נ

י

ר

ח

כ

ר

ר

ו

א

נ

י

ש

א

ו

ש

א

פ

ת

ד

א

ל

ת

ע

א

א

ר

ג

ב

נ

א

ת

ה

ש

י

ג

ו

נ

ה

ש

נ

ס

ה

י

ס

ת

ל

ד

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

לב נדכאים (ישעיהו נז טו)

חרדה (דניאל י ז)

אימה (בראשית טו יב)

לנשברי לב (תהלים  לד יט)

חרון (ירמיהו ד כו)

בהלה (ויקרא כו טז)

מפח נפש (איוב יא כ)

יגון (תהלים יג ג)

בושה (יחזקאל ז יח)

מר נפש (שמואל א כב ב)

יראה (יונה א טז)

דאגה (משלי יב כה)

סר וזעף (מלכים א כא ד)

כעס (קהלת יא י)

זלעפה (תהלים קיט נג)

ועצובת רוח (ישעיהו נד ו)

מורא (מלאכי ב ה)

זעם (ירמיהו טו יז)

רוח נכאה (משלי טו יג)

פחד (איוב ד יד)

חיל (תהלים מח ז)

שמחי לב (ישעיהו כד ז)

ודאבון נפש (דברים כח סה)

חלחלה (יחזקאל ל ד)

 

ונכה רוח (ישעיהו סו ב)

חמה (תהלים לז ח)