ת

ש

ע

ר

ב

ת

ר

ב

י

מ

א

ה

ל

י

ב

ה

ע

ו

כ

ב

ע

ל

ה

ה

מ

ו

נ

צ

ח

ד

י

ע

א

י

ד

ל

מ

ל

ג

י

א

ח

ז

י

ו

נ

ס

פ

י

ל

ר

ח

י

ק

ס

ה

ב

י

צ

פ

ח

א

ש

ש

ו

ר

א

ק

י

ל

ו

ה

ב

א

ה

ר

ה

ג

ר

ד

ת

י

ש

ר

ב

ה

ת

מ

י

ו

מ

ר

ו

ח

י

ה

א

י

ל

ל

ש

ר

ר

י

ט

ו

ט

ע

ק

מ

ו

ל

א

נ

א

ל

ז

י

ו

ב

ו

ה

ג

ה

י

ו

ה

נ

ה

פ

ש

ד

כ

ה

ש

ת

ו

פ

ו

ח

ר

ת

ד

ר

מ

ג

י

ש

ר

מ

ב

ו

א

ח

י

ר

ת

ה

ב

ש

ה

ל

ח

נ

ש

ד

ק

מ

ד

ב

ר

י

צ

ב

ה

ר

ע

י

נ

ו

ה

ש

א

נ

נ

ק

ו

י

ו

ש

ב

ת

ה

ע

מ

ק

פ

ל

א

ה

ע

ל

צ

ת

ע

ת

ק

ר

י

ת

ח

נ

ה

ד

ו

ד

ר

ו

ש

ה

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

חפצי-בה (ישעיהו סב ד)

 

הר קודש (תהלים פז א)

 

שער בת-רבים (שה"ש ז ה)

 

קדוש ישראל (ישעיהו ס יד)

 

בעל ההמון (שה"ש ח יא)

 

הר המור (שיר השירים ד ו)

 

רבתי-עם (איכה א א)

 

עיר קברות אבות (נחמיה ב ה)

 

גפן (בראשית מ י)

 

יושבת העמק (ירמיהו כא יג)

 

שדה (דברים כח ג)

 

נוה שאנן (ישעיהו לג כ)

 

חגוי-הסלע (שה"ש ב יד)

 

אהליבה (יחזקאל כג ד)

 

גיא-חזיון (ישעיהו כב א)

 

גילה (ישעיהו סה יח)

 

צלע האלף (יהושע יח כח)

 

נצח (דה"א כט יא)

 

מכלל יופי (תהלים נ ב)

 

צואר (ישעיהו ח ח)

 

כלילת יופי (איכה ב טו)

 

נחלה (דברים יב ט)

 

קרית חנה דוד (ישעיהו כט א)

 

מנוחה (דברים יב ט)

 

עיר חוברה יחדו (תהלים קכב ג)

 

מקום טהור (במדבר יט ט)

 

ההר הטוב (דברים ג כה)

 

יער הבציר (זכריה יא ב)

 

דרושה (ישעיהו סב יב)

 

עיר של זהב (שבת ו א)

 

 

 

מקדש (ראש השנה ד א)