תפזורת משמות כנויי ארץ ישראל

 

י

ש

א

נ

ת

י

ש

ר

ס

נ

ס

ש

ש

נ

א

א

א

א

ר

י

ש

י

ת

ד

ת

ג

א

נ

ב

ש

ס

ר

ר

ג

ש

נ

מ

י

צ

ש

א

נ

ת

ג

ד

י

ש

צ

צ

צ

נ

נ

י

ע

ש

ס

נ

ה

א

י

ו

ש

י

ש

ה

ח

ד

ה

ח

ש

ת

י

ש

ת

י

ב

ב

ד

י

ב

כ

נ

מ

ג

ב

ל

ש

מ

נ

מ

ת

צ

ל

ק

י

ע

ר

ש

נ

ד

נ

ו

ת

י

ד

ד

י

ה

ח

ה

י

ת

מ

י

ש

א

ה

ו

ט

י

ג

א

נ

צ

ת

ת

י

ה

ל

ס

ש

ת

א

נ

ת

ה

ע

ש

נ

ר

ב

מ

א

מ

י

ש

ס

נ

י

ת

ד

י

צ

ק

י

א

ז

ד

נ

י

ש

י

א

א

ש

נ

ג

א

ר

ר

ב

ש

צ

א

ס

נ

ס

י

ש

א

א

מ

א

ו

א

ו

א

ג

ר

ס

נ

י

ר

ש

י

ש

ר

י

ת

ד

א

י

ש

ה

א

ת

ש

מ

ס

נ

צ

ב

י

ה

א

ר

צ

ו

ת

צ

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

ארץ הכרמל (ירמיה ב ז)

ארץ זבת חלב ודבש (שמות ג ח)

ארץ חמדה (ירמיה ג יט)

הארץ הטובה (דברים ג כה)

צבי הארצות (יחזקאל כ ו)

ארץ שבעת המינים (דברים ח ח)

ארץ הצבי (דניאל יא טז)

ארץ דגן ותירוש (דברים לג כח)

אדמת הקדש (זכריה ב טז)

אדמת ה' (ישעיהו יד ב)

ציון (ישעיהו לה י)

אדמת עמי (ישעיהו לב יג)

 

נחלת יעקב (ישעיהו נח יד)