תפזורת סדר הקדימה בברכות

 

י

ש

י

ש

ר

ע

נ

ס

נ

י

ש

ר

ס

נ

ג

א

ב

כ

י

ש

א

נ

י

ת

ד

נ

י

ש

א

ר

י

ת

ד

מ

ב

א

ר

ב

ת

א

ס

ש

ס

נ

י

ש

א

ד

ת

י

מ

ב

ש

י

נ

ת

ד

נ

א

ש

ה

מ

ו

צ

י

א

נ

ש

ה

מ

ש

ס

נ

ר

ת

ג

א

י

ש

ש

נ

ת

ד

ב

ל

ת

א

ש

ו

מ

נ

נ

א

ר

ש

ש

נ

ב

א

ו

פ

מ

פ

ת

פ

ו

ס

פ

ש

ו

ת

ד

ת

ר

ג

ל

נ

ה

ע

ל

י

נ

ש

ג

ד

ע

י

ש

נ

כ

י

ת

א

מ

א

ש

ש

י

ש

ה

נ

ש

י

א

נ

ת

א

ש

נ

י

ש

ת

ה

מ

ש

נ

א

מ

נ

ש

נ

ה

א

ו

ש

נ

א

ת

א

ק

מ

א

ש

מ

א

נ

ת

ר

ש

ע

א

א

ל

כ

ה

ש

ד

ב

ת

ב

א

ש

נ

י

ש

ל

א

ת

מ

ר

י

מ

נ

ר

ת

ת

י

ז

ש

ח

א

ב

פ

ה

ע

נ

ש

ת

ג

א

ה

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

המוציא

א.

במ"מ(בורא  מיני מזונות) של פת הב'(הבאה) בכי'(בכיסנין) , במ"מ(בורא מיני מזונות) של מעשה קדרה

ב.

במ"מ(בורא מיני מזונות) שעורים , שבולת שועל , שיפון

ג.

הגפן

ד.

זית

ה.

תמרים

ו.

ענבים

ז.

תאנים

ח.

רמונים

ט.

בפה"ע(בורא פרי העץ)

י.

בפה"א(בורא פרי האדמה)

יא.

שהכל

יב.

ברכת הריח

יג.