תפזורת חג הסוכות ושמחת תורה

 

ת

ג

ש

נ

ה

ת

א

נ

ת

א

ש

ס

נ

ש

ת

ג

א

ת

א

ש

ג

ב

נ

ה

ק

פ

ו

ת

ת

ד

א

נ

ת

א

ש

ש

נ

ד

א

ר

ב

ע

ת

ה

מ

י

נ

י

מ

א

ה

נ

ל

ש

ת

ו

א

נ

ח

ג

ת

א

ד

ש

נ

ה

ת

ד

ש

ו

ס

נ

ש

י

ת

ד

ה

ש

ע

א

נ

ב

י

א

ס

ת

ש

א

ש

ה

נ

ס

כ

א

ו

ס

ת

ר

ש

ג

א

ש

י

מ

א

י

ת

ש

ו

י

מ

ר

ד

א

א

מ

נ

ג

ו

ש

ס

נ

ו

י

ס

ש

ה

ו

א

נ

ר

נ

י

ת

ד

ט

ת

ד

ר

י

ב

ת

ל

ח

ג

ע

ב

נ

ש

ע

י

א

ה

י

ה

נ

ש

ת

ו

ג

נ

ש

נ

י

ש

ר

ו

נ

ד

א

ה

ר

ו

ת

ח

מ

ש

ו

ת

ר

צ

ע

י

נ

י

מ

ש

ש

ת

ד

ג

מ

ש

ה

ח

ד

י

נ

א

ש

ע

ג

נ

א

ת

י

ת

ד

ש

י

ש

ר

נ

ס

נ

ש

ר

נ

ש

ג

נ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

שמיני עצרת ושמח'(ושמחת) תורה

סוכה

הקפות

ארבעת המינים

חתן תורה

הדס משולש

חתן בראשית

נענועים

 

חול המועד

 

שמחת בית השואבה

 

הושענא רבה