תפזורת בין אדם לחברו - ב'

 

ת

ש

כ

ע

ס

ר

ת

ס

ב

נ

ת

מ

ה

ר

ש

ת

א

ה

ד

ג

נ

ש

א

ע

א

ש

ס

א

מ

א

מ

נ

ג

ד

כ

נ

ת

ו

ר

ר

ש

י

ת

א

נ

מ

ג

ש

י

נ

א

נ

ד

ח

ג

ה

ת

א

א

ג

נ

י

ד

ת

א

ת

ק

ג

ס

ד

ת

נ

ת

א

ת

נ

ש

ש

י

ת

ד

ו

נ

א

נ

ת

י

ו

ת

ג

ו

ת

א

פ

ס

נ

י

ת

ת

ש

ש

א

כ

ש

ת

ד

ל

ת

ד

ר

ה

ש

א

ה

י

ד

ג

ק

נ

ל

א

נ

י

ת

ש

ע

ר

ת

ה

א

נ

א

מ

א

נ

ר

ה

ש

כ

ת

ס

נ

י

א

ק

ת

ד

ג

נ

נ

א

ת

ש

ש

ר

א

נ

ת

ט

א

ד

י

ר

ש

ת

י

א

ק

ד

ת

ת

ג

ש

א

נ

ת

צ

א

י

ש

ר

א

ש

נ

א

ת

ג

מ

ר

ת

ג

ש

י

ת

ד

א

י

ג

מ

ש

ס

א

י

ת

ח

ר

מ

ד

ר

ב

י

נ

ו

ג

ר

ש

ו

מ

א

מ

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

שוחד

כעס

קנאה

הכנסת כלה

אמת ושקר

רכילות

חרם דרבינו גרשום

מי שפרע

לשון הרע

 

צדקה

נקימה

 

מתן בסתר

נטירה