ש

י

ק

ס

נ

ש

ב

ש

פ

ד

ט

מ

ו

י

ש

ל

ק

ב

ש

ל

ק

ל

ש

ש

ב

ו

ש

ח

ב

ש

ק

ק

ש

ל

ש

ב

ש

נ

מ

א

א

מ

א

נ

ש

י

ל

ל

ל

ב

ש

ו

ח

ש

ת

ס

י

ש

ר

ק

ל

י

ש

פ

י

פ

ח

ב

מ

ש

מ

פ

נ

ג

י

ל

ק

ש

ש

ס

ש

פ

ס

ש

ש

ב

פ

י

ד

ת

י

ש

ד

ב

ב

ח

ג

מ

ש

ח

פ

ל

ח

ל

ע

ט

ש

ש

י

ח

ש

ש

ש

ה

י

ח

ש

ל

פ

ש

ש

צ

מ

ב

א

ש

ל

ב

ש

ח

י

ס

א

ב

ש

ש

ו

ב

ש

ו

ד

ו

פ

ש

ש

ב

א

פ

ת

ג

מ

ב

ח

ב

ש

ב

י

ב

א

נ

א

ש

י

ל

א

ב

ס

ו

ש

ב

ש

ל

ש

ש

נ

מ

א

ל

י

ק

ש

א

נ

א

ש

ש

מ

ל

ק

ל

ל

ס

א

ק

ל

ש

ב

ש

ל

פ

ש

ב

ל

ו

ק

ק

ת

ק

ש

פ

ו

מ

ה

ח

ב

ש

ש

ל

ק

ק

ש

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

ק'(קידוש) לש'(לשחרית) שמי'(שמיני) עצ'(עצרת) ש'(שחל) בש'(בשבת)

ק'(קידוש) ל'(לליל) פסח

ק'(קידוש) ל'(לליל) פסח ש'(שחל) בש'(בשבת)

ק'(קידוש) ל'(לליל) פסח ש'(שחל) במו'(במוצאי) שב'(שבת)

ק'(קידוש) לש'(לשחרית) יום ט'(טוב) דפ'(דפסח)

ק'(קידוש) לש'(לשחרית) יום ט'(טוב) דפ'(דפסח) ש'(שחל) בש'(בשבת)

ק'(קידוש) ל'(לליל) שב'(שבת) ח'(חול) המ'(המועד) פ'(פסח)

ק'(קידוש) לש'(לשחרית) שב'(שבת) ח'(חול) המו'(המועד) פ'(פסח)

ק'(קידוש) ל'(לליל) שב'(שביעי) של פ'(פסח)

ק'(קידוש) ל'(לליל) שב'(שביעי) של פ'(פסח) שח'(שחל) בש'(בשבת)

ק'(קידוש) ל'(לליל) שב'(שביעי) של פ'(פסח) שח'(שחל) במו'(במוצאי) ש'(שבת) (בחו"ל)

ק'(קידוש) לש'(לשחרית) שב'(שביעי) של פ'(פסח)

ק'(קידוש) לש'(לשחרית) שב'(שביעי) של פ'(פסח) שח'(שחל) בש'(בשבת)

ק'(קידוש) ל'(לליל) שבו'(שבועות)

ק'(קידוש) ל'(לליל) שבו'(שבועות) שח'(שחל) בש'(בשבת) (בחו"ל)

ק'(קידוש) ל'(לליל) שבו'(שבועות) שח'(שחל) במו'(במוצאי) שב'(שבת)

ק'(קידוש) לש'(לשחרית) שבו'(שבועות)

ק'(קידוש) לש'(לשחרית) שבו'(שבועות) שח'(שחל) בש'(בשבת) (בחו"ל)