תפזורת סוגי מוקצה

 

ש

מ

ק

צ

ה

מ

ח

מ

ת

ח

ס

ר

ו

נ

כ

י

ס

ו

ת

ו

ש

מ

ש

ה

נ

י

ב

ב

ר

ב

ח

מ

ג

א

פ

ס

נ

מ

ק

צ

ה

מ

ח

מ

ת

מ

צ

ו

ה

א

ש

ו

א

נ

ת

ת

ג

א

ס

נ

י

ש

ר

י

ת

ד

ג

י

ג

ש

ג

א

נ

ת

א

נ

ס

נ

י

ש

ר

י

ת

ד

א

ת

ש

א

ה

ר

ז

ג

ת

מ

ח

מ

ה

צ

ק

מ

ס

נ

מ

א

ת

ג

ת

א

י

ת

ד

ש

י

נ

ר

ש

י

ש

א

ח

א

נ

ת

ס

נ

ס

ש

ס

נ

י

ש

ר

א

נ

ת

ג

מ

ס

נ

א

ש

ס

נ

ה

ר

ש

א

נ

א

נ

ג

א

י

ה

ס

נ

י

ש

ר

ש

ת

ג

ס

נ

י

ש

ר

י

ש

א

צ

ש

ד

ר

ו

ס

א

ה

ר

ב

ד

ל

ס

י

ס

ב

ש

ק

ר

ת

ה

ש

ה

ו

ב

א

ש

א

ל

מ

ש

י

ל

כ

מ

כ

ל

י

ש

מ

ל

א

כ

ת

ו

ל

א

ס

ו

ר

ד

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

כלי שמלאכתו לאסור

מקצה מחמת חסרון כיס

מקצה מחמת גופו

בסיס לדבר האסור

מחבר בבין השמשות

מקצה מחמת מצוה

כלי שמ'(שמלאכתו) לא'(לאסור) שא'(שאין) בו הש'(השתמשות) התר

מקצה מחמת גזרה