תפזורת סוגי מצוות - א'

 

מ

צ

ו

ו

ת

ה

ת

ל

ו

י

ו

ת

ב

א

ר

צ

א

א

ר

ב

ע

מ

י

ת

ו

ת

ב

י

ת

ד

י

נ

ב

ת

ג

ל

פ

נ

י

מ

מ

ש

ו

ר

ת

ה

ד

י

נ

י

ה

נ

נ

נ

ב

ר

ד

ת

ו

ו

צ

מ

ע

ב

ש

ג

נ

ש

ת

ד

מ

י

מ

ש

י

ד

י

ב

ה

ת

י

מ

ג

א

ע

ס

נ

י

ש

ר

ד

ש

ת

ש

ת

ג

א

ג

נ

ו

ד

ת

נ

ס

א

ת

ג

נ

א

י

ר

ש

ת

נ

א

ה

ש

מ

א

ת

ש

ת

ד

ג

י

ת

ד

א

ר

א

ת

ש

א

נ

ל

ל

ת

ר

י

ה

ר

ג

ו

א

ל

י

ע

ב

ו

ר

א

מ

ת

כ

ז

ח

נ

י

נ

ב

ת

ו

ו

צ

מ

ע

ב

ש

ק

ו

מ

ש

ש

מ

צ

ו

ו

ת

ת

מ

י

ד

י

ו

ת

ו

ו

ח

ו

ק

י

מ

ע

ד

ו

ת

ו

מ

ש

פ

ט

י

מ

צ

ת

א

מ

ר

ג

נ

מ

ז

ה

ש

ה

ש

ע

ת

ו

צ

מ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

מיתה בידי שמים

חוקים, עדות ומשפטים

מצוות לא תעשה

כרת

בין אדם למקום

מצות עשה שהזמן גרמא

מנהג

יהרג ואל יעבור

שבע מצוות דרבנן

לפנים משורת הדין

שוגג

שבע מצוות בני נח

 

מזיד

שש מצוות תמידיות

 

ארבע מיתות בית דין

מצוות התלויות בארץ