תפזורת סוגי מצוות - ב'

 

י

א

ס

נ

ת

ג

ת

ו

ו

צ

מ

ג

י

ר

ת

ש

א

ת

ה

ש

א

ת

ד

ת

נ

א

כ

ש

ת

ג

נ

פ

ב

ת

ד

ב

ד

ש

ה

ת

נ

א

ת

י

ש

ר

ת

ש

י

א

ו

ת

ו

א

א

ת

א

ש

מ

נ

א

י

ה

א

נ

ק

ג

ו

י

ש

ר

ת

ד

א

ר

נ

ה

ג

ו

ת

א

ד

ו

א

צ

ש

ת

א

נ

ת

ד

ג

ש

א

צ

ש

ד

ס

נ

ח

א

מ

ה

ש

ת

א

ו

י

ע

א

מ

ש

מ

א

מ

א

נ

ד

ה

ש

י

א

ת

ת

ת

ד

ר

ש

ל

ת

ל

ג

ש

פ

ת

נ

י

ת

ד

נ

ו

א

ו

נ

ח

ת

ק

ד

ת

ר

ש

א

י

ת

נ

ס

ו

נ

ד

א

ב

מ

ו

ת

א

ה

י

ש

ר

נ

ש

ת

צ

ד

י

נ

ר

ת

ת

א

נ

ס

נ

ש

ג

א

מ

נ

מ

ג

ה

ת

ו

ד

א

ש

נ

י

א

ס

ר

א

נ

א

ד

נ

י

ת

ד

ס

ת

א

ת

א

א

נ

י

ד

ו

י

נ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

התראה

תרי"ג מצוות

מלקות

מנין המצוות

מכת מרדות

מצוות עשה

נידוי

בין אדם לחברו

תשובה

פיקוח נפש

הידור מצוה

פרהסיא