תפזורת הספרים : משנה תורה להרמב"ם

 

ת

ש

ג

נ

א

י

ג

ק

ש

א

ס

נ

ה

ת

ג

ש

א

ש

א

י

ש

א

י

ש

א

ד

א

ת

ס

ש

א

א

ש

נ

ת

נ

א

ה

א

נ

ת

ג

א

ו

א

ש

ס

נ

ל

י

א

ק

א

ב

ס

ש

נ

ג

ת

א

ש

ש

א

נ

א

ש

פ

ג

ג

ה

א

נ

ז

ק

י

נ

ס

ש

נ

ה

ת

ג

ו

נ

ה

נ

ר

נ

מ

א

מ

נ

י

ש

ר

א

ר

ג

נ

פ

ת

א

ס

א

ת

ש

י

א

ש

ג

א

י

ת

ה

א

ש

ט

נ

ת

ת

נ

א

ט

ת

ש

ר

ה

ס

ש

נ

ט

ת

ג

י

א

ו

ד

ת

פ

ת

ג

א

ד

ג

ש

נ

י

ת

ד

ג

מ

א

נ

א

ש

א

נ

ת

ו

ג

נ

א

נ

נ

ש

מ

ד

א

נ

ב

מ

א

ג

א

ב

י

ש

ס

ש

ש

נ

א

ע

י

ת

ד

ר

י

ת

א

ע

מ

נ

ג

י

ש

א

ת

ש

מ

נ

א

נ

ק

ש

ס

נ

ת

א

ג

מ

י

נ

מ

ז

ז

ר

ע

י

מ

נ

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

ח) עבודה

א) מדע

ט) קרבנות

ב) אהבה

י) טהרה

ג) זמנים

יא) נזקין

ד) נשים

יב) קנין

ה) קדושה

יג) משפטים

ו) הפלאה

יד) שופטים

ז) זרעים