ש

א

ל

ו

נ

נ

א

מ

א

ה

ש

נ

א

נ

ת

ג

א

י

ש

ר

ת

א

י

ע

ש

ד

א

ה

א

נ

ל

י

ת

ד

א

מ

א

ד

ג

צ

נ

ס

א

ש

ס

נ

ש

ע

ש

ג

א

נ

י

ר

ש

ה

א

ת

ש

ו

ר

ב

ד

ב

ג

ר

א

נ

ת

ש

א

ש

י

ת

נ

י

א

ש

נ

י

א

ל

ת

צ

ג

ג

ט

ד

א

ד

ו

י

ש

ר

ו

ת

א

נ

ג

א

פ

ע

י

ה

ס

ש

מ

ס

נ

א

נ

ג

י

ש

י

ר

א

צ

ש

ד

ת

א

ר

י

נ

ש

ב

י

א

נ

ת

נ

מ

ג

פ

א

ס

נ

ע

ס

ש

א

ל

ג

ה

ד

א

ר

י

נ

ש

ה

ג

ש

ו

א

ש

נ

י

מ

ל

א

נ

ה

ג

ר

ש

י

ת

א

י

א

ס

נ

צ

ג

א

ת

א

ד

מ

נ

י

ש

א

ת

ג

א

ר

י

ע

ש

א

נ

ת

ת

ל

ו

ת

א

ש

ו

ר

א

ת

ז

י

ש

ר

א

מ

א

א

א

נ

ת

י

ש

ר

ס

נ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

 

ותאשור (תאשור) (ישעיהו ס יג)

אלה (יחזקאל ו יג)

לבנה (בראשית ל לז)

אלון (הושע ד יג)

צפצפה (יחזקאל יז ה)

אלמגים (אלמג) (מלכים א י יא)

שטה (ישעיהו מא יט)

ארז (ויקרא יד ד)

תדהר (ישעיהו ס יג)

ארן (ישעיהו מד יד)

עץ השדה (שמות ט כה)

אשל (בראשית כא לג)

עץ רענן (דברים יב ב)

ברוש (ישעיהו מא יט)

עצי לבנון (דברי הימים ב ב ז)

הדס (נחמיה ח טו)

 

וערמון (ערמון) (בראשית ל לז)