תפזורת עשר תרומות

 

ת

ד

ג

א

מ

י

ל

ק

ש

ת

מ

ו

ר

ת

ג

א

צ

ת

ג

א

נ

ג

ש

נ

ד

ת

ג

ש

א

נ

ר

י

ש

ר

ר

י

ש

י

א

ש

ס

ת

ג

א

מ

י

ר

ו

כ

ב

א

ו

א

ת

ג

א

ש

נ

ה

א

ג

י

ת

ש

מ

נ

א

ל

מ

ג

ת

ד

ג

ת

ד

א

ר

צ

נ

א

ג

ת

ת

נ

ה

ת

א

ת

ג

א

ו

ג

נ

ר

ת

א

ר

ג

מ

א

א

צ

מ

נ

ש

א

ת

נ

א

א

מ

א

י

י

ת

ד

ג

נ

ו

ע

י

ת

י

ש

ג

ה

א

א

ז

א

נ

א

י

ת

ג

ח

ש

א

מ

נ

ת

ת

ג

ש

נ

א

ת

א

ת

נ

ג

א

ה

ר

ח

ג

ש

מ

נ

א

ל

נ

ת

ג

ש

ס

א

נ

ג

מ

ל

ש

א

ו

נ

א

י

ש

ג

א

ה

ל

ח

ת

ג

א

ו

ת

ד

ר

נ

ת

א

ד

ר

א

ת

ג

ש

א

נ

ת

ג

ר

ג

ת

ת

ר

ו

מ

ת

ה

מ

ש

כ

נ

א

ש

א

א

ת

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

ו.  תרומת הארץ.

א.  תרומת מעשר.

ז.  תרומת מדין.

ב.  חלה.

ח. תרומת שקלים.

ג.  בכורים.

ט.  תרומת המשכן.

ד.  איל נזיר.

י.  תרומה חוצה לארץ.

ה.  לחמי תודה.