ת

ש

י

ת

י

ש

ר

ה

נ

ע

ל

נ

ב

א

ב

י

א

ס

נ

ס

ש

ר

ס

ת

ת

ד

ח

ת

ב

ו

ג

ש

ס

נ

נ

מ

א

י

א

ש

נ

צ

י

ת

צ

ש

ו

מ

ד

ג

א

ת

ג

מ

ש

פ

י

א

ו

ש

א

נ

י

א

ז

ג

ד

ג

י

ש

ר

ה

י

ש

א

ק

ת

א

ט

ש

ר

ג

א

א

נ

ד

נ

ו

ב

ג

א

נ

י

ש

צ

א

ד

י

ג

נ

ו

ו

י

נ

י

ר

ש

ה

א

ח

ג

ד

ו

ת

ת

ג

מ

ח

א

ש

ו

ד

ק

י

ק

ת

ד

ו

ס

ש

צ

א

נ

ת

א

ת

ש

י

א

נ

א

ג

ד

ש

א

ח

י

ד

ע

א

א

נ

א

נ

ק

ש

י

א

מ

א

ח

א

י

ש

ר

ש

נ

ד

ג

ת

ס

י

ר

מ

י

ת

ד

ת

י

ג

ש

ה

ת

א

ה

ת

א

ש

ק

א

מ

א

ו

ד

ר

ד

ר

ג

י

ד

ש

ש

א

ג

ס

נ

י

ש

ר

א

נ

ת

ה

נ

ס

ה

ד

ס

ש

ד

א

 

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

לענה (ירמיהו כג טו)

הנעצוץ (נעצוץ) (ישעיהו נה יג)

אזוב (שמות יב כב)

קוץ (הושע י ח)

ואגמון (אגמון) (ישעיהו יט טו)

אחו (איוב ח יא)

קיקיון (יונה ד ו)

ודרדר (דרדר) (בראשית ג יח)

אטד (תהלים נח י)

קנה (ישעיהו יט ו)

והפשתה (פשתה) (שמות ט לא)

באבי (אב) (שה"ש ו יא)

שית (ישעיהו ה ו)

חדק (משלי טו יט)

גמא (איוב ח יא)

שמיר (ישעיהו לב יג)

חוח (איוב לא מ)

דשא (בראשית א יב)

הסנה (סנה) (שמות ג ב)

חציר (מלכים א יח ה)

הברקנים (ברקן) (שופטים ח טז)

 

ירק (ישעיהו טו ו)

הדס (ישעיהו נה יג)