תפזורת חג הפסח

 

נ

מ

א

ש

ת

א

ח

ס

פ

ד

א

ח

מ

ק

ק

ג

א

ס

י

ג

ב

ד

י

ק

ת

ח

מ

צ

נ

א

ע

ת

ד

א

פ

מ

כ

י

ר

ת

ח

מ

צ

ה

י

ו

ר

ש

ה

צ

מ

י

ש

א

ע

ל

ו

כ

ר

ו

כ

א

ה

נ

ש

א

ח

י

ר

ל

ר

ו

י

ס

ת

א

ו

ש

י

ת

ד

א

נ

ס

ט

ת

נ

ב

ר

ל

ו

י

נ

א

ס

פ

ר

כ

י

א

פ

י

ה

ו

ע

ח

ה

כ

נ

ג

א

ש

ת

א

נ

ת

ג

ל

ח

ע

נ

ה

מ

ס

ע

ש

ש

י

ת

ד

ג

א

נ

ת

ש

ת

ו

ס

ב

צ

ד

ב

ח

מ

א

ס

נ

י

ש

ר

ד

ה

ו

מ

ש

נ

א

ר

ר

ס

א

ר

ת

ג

נ

א

ר

י

ד

ע

ר

א

י

נ

א

א

פ

י

ק

ו

מ

נ

י

נ

צ

ג

מ

ת

ש

מ

צ

ו

ת

מ

צ

ו

ה

ר

י

א

מ

א

ה

ש

ג

ש

ס

נ

ד

צ

כ

ע

ד

ש

ב

א

ח

ב

ש

ג

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

אפיקומן

קערה

מעות חיטים

ארבעה בנים

מרור

קמחא דפסחא

מצה שרויה

ארבע כוסות

בדיקת חמץ

ספירת העומר

כרפס

ביעור חמץ

 

חרוסת

מכירת חמץ

 

כורך

מים שלנו

 

הגדה של פסח

מצות מצוה

 

דצ"ך עד"ש באח"ב

ליל הסדר