י

ת

ד

ו

ה

צ

פ

י

ר

ש

ל

ת

י

ש

א

ג

א

ת

א

ט

צ

ש

ר

כ

ח

ס

ה

ג

י

ש

ג

א

נ

א

ד

ל

ש

ב

ר

ב

ל

ו

נ

מ

ע

נ

ד

ר

פ

ה

ג

ה

א

ש

י

ש

י

ס

ק

ל

א

ר

י

ת

ד

ו

א

נ

ד

ג

ע

ד

מ

ש

מ

א

ת

ה

ש

מ

ג

ז

א

ש

ו

ת

ו

ש

ס

נ

ה

ס

ז

ע

נ

א

א

מ

ש

י

א

פ

י

ר

ש

א

מ

א

נ

י

ש

ר

ש

ר

י

ד

ק

ר

א

א

ש

ה

ה

ס

נ

מ

א

י

ל

ר

ת

ו

ו

א

א

נ

ת

ר

ב

ג

א

י

ש

ר

י

ש

ר

ו

י

ש

א

ש

ו

פ

י

ב

א

ד

י

ת

ג

ו

א

ש

מ

מ

נ

א

נ

ת

י

ש

א

ו

ש

ע

ר

ס

נ

מ

ס

ר

נ

ח

נ

ש

א

כ

י

ת

ג

ד

ו

א

ר

פ

ש

ח

י

ק

ש

י

א

ה

ש

ע

י

ר

ש

ת

ו

א

ת

ו

ש

א

ד

ב

א

ו

צ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

עז (ויקרא כב כז)

ויחמור (יחמור) (דברים יד ה)

איל (דברים יד ה)

עתודים (עתוד) (במדבר ז כג)

ומריא (מריא) (מלכים א א יט)

בהמה (ירמיהו ט ט)

פר (ויקרא ד יד)

ועיר (עיר) (איוב יא יב)

בקר (במדבר ז יז)

פרא (איוב לט ה)

וצבי (צבי) (דברים יד ה)

גדי (ישעיהו יא ו)

פרה (במדבר יט ב)

ותאו (תאו) (דברים יד ה)

גמל (מלכים ב ח ט)

צאן (בראשית יב טז)

חמור (שמות כב ג)

האתון (אתון) (במדבר כב כג)

ראם (דברים לג יז)

כבש (במדבר ו יד)

הפרד (פרד) (שמואל ב יח ט)

רחלים (רחל) (בראשית לב טו)

כשב (ויקרא כב כז)

ואקו (אקו) (דברים יד ה)

שה (שמות כא לז)

מקנה (קהלת ב ז)

ודישן (דישון) (דברים יד ה)

שור (ויקרא כב כז)

סוס (שמות טו א)

והצפיר (צפיר) (דניאל ח ה)

שעיר (יחזקאל מג כב)

עגל (ויקרא ט ח)

וזמר (זמר) (דברים יד ה)

תיש (משלי ל לא)

עדר (איוב כד ב)

וטלה (טלה) (ישעיהו סה כה)