תפזורת - מחלות ומגפות

 

א

ר

י

ת

ד

א

א

ת

ש

כ

ו

י

ה

נ

ת

ג

א

ס

נ

ש

א

ס

נ

ה

ש

ל

נ

ר

ש

י

ר

א

ג

ש

ת

ג

א

ש

נ

ק

ת

א

ג

ב

י

ת

ש

א

ו

נ

ג

י

ד

ג

נ

ד

ג

ש

נ

י

ש

י

ש

א

ג

נ

ב

י

ת

ש

ס

ח

נ

ח

ג

ד

ת

ש

א

ה

ש

ח

פ

ת

ח

א

נ

ת

ת

י

ש

ס

נ

א

ש

י

ש

ס

נ

א

נ

א

י

א

ס

נ

ש

י

ד

ג

א

ר

ש

נ

ג

ע

ע

ד

ג

ש

א

ס

ש

ת

צ

א

ש

ט

י

ג

ס

נ

ש

ש

צ

א

ר

ת

פ

א

ר

י

ג

ה

ש

פ

א

ת

צ

ה

ג

נ

פ

י

ש

ח

ב

ס

נ

כ

י

ת

ג

א

ר

י

פ

ש

נ

ג

ת

ש

ת

ג

י

מ

א

ת

ג

א

ע

י

ש

ג

ת

א

נ

נ

ג

א

ת

ו

ב

ד

ל

ק

ת

י

ש

ר

מ

נ

ת

א

ת

י

ש

ס

נ

י

ש

ר

ת

ת

ג

א

נ

ת

ק

ת

ג

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

נגף (שמות יב יג)

הקדחת (קדחת) (ויקרא כו טז)

נתק (ויקרא יג ל)

השחפת (שחפת) (ויקרא כו טז)

ספחת (ויקרא יג ב)

ובדלקת (דלקת) (דברים כח כב)

פצע (ישעיהו א ו)

חבורה (שמות כא כה)

צרבת (ויקרא יג כג)

יבלת (ויקרא כב כב)

צרעת (ויקרא יג ח)

כויה (שמות כא כה)

שחין (ויקרא יג יח)

מגפה (תהלים קו כט)

ומכה טריה (ישעיהו א ו)

נגע (דברי הימים ב ו כח)