י

ת

ד

א

נ

ת

י

ש

ר

א

ש

נ

מ

א

א

מ

א

ת

ג

ש

ח

ק

י

מ

י

ד

ה

ש

כ

א

נ

א

נ

ג

ס

ה

ר

ש

י

ג

ש

י

מ

ת

ס

א

ד

ו

ש

ס

נ

ת

נ

ש

י

ש

מ

י

א

ת

י

ש

ג

ר

נ

ח

ל

א

ש

ב

ס

נ

ש

א

ו

ת

ל

ג

ש

י

א

מ

י

ד

ג

ש

ל

א

מ

א

ר

י

נ

מ

א

א

ש

ה

ס

נ

ג

י

י

ה

ס

נ

ה

נ

ת

י

ד

ו

נ

ק

ש

י

ש

ה

א

א

מ

א

ק

ת

א

מ

א

ר

י

ש

י

א

נ

ת

ר

ג

ס

נ

ט

נ

י

ש

א

ס

נ

ת

ת

ג

ח

י

ת

ו

ד

נ

נ

א

ש

ה

כ

ת

ג

צ

נ

ת

ר

ג

ה

ש

א

א

ש

נ

י

א

ו

נ

א

י

ב

ש

י

א

מ

א

נ

מ

א

ת

ע

ב

כ

ד

י

ש

ר

א

י

ש

י

א

נ

ת

ה

ג

ת

צ

ב

א

ה

מ

ר

ו

מ

ד

כ

ס

נ

ת

י

ש

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

צבאם (ישעיהו מה יב)

הלבנה (לבנה) (ישעיהו ל כו)

שחקים (שחק) (תהלים עח כג)

הקשת (קשת) (בראשית ט טז)

שמש (יהושע י יב)

חמה (איוב ל כח)

המאור הגדל (בראשית א טז)

ירח (תהלים ח ד)

המאור הקטן (בראשית א טז)

כוכב (במדבר כד יז)

מאורי אור (יחזקאל לב ח)

כימה (עמוס ה ח)

צבא המרום (ישעיהו כד כא)

כסיל (איוב לח לא)

צבא השמים (ירמיהו לג כב)

ענן (יחזקאל לד יב)