ש

א

מ

א

ר

ת

ס

נ

ק

א

ו

י

ש

ר

א

נ

א

נ

י

ג

י

ש

ה

א

מ

נ

ל

ת

ת

ל

י

ל

מ

ג

ס

נ

מ

י

מ

ש

ח

נ

ק

י

ש

א

נ

ת

י

ת

ד

ת

ע

א

ל

ש

ס

נ

ט

ס

ש

א

ס

מ

י

כ

נ

א

א

מ

א

ס

נ

מ

מ

א

נ

מ

א

י

ש

ר

א

נ

ת

ס

ה

ת

ש

מ

ת

ד

א

ש

ר

ב

נ

א

ת

ה

ד

ג

פ

י

א

י

י

ד

ל

ת

ג

ת

י

ר

ש

ב

י

ט

א

י

ש

ר

ס

נ

מ

י

ר

ש

א

מ

א

נ

ת

י

א

ח

ח

ע

ש

ג

י

נ

מ

א

ש

י

ש

ס

י

ג

א

ב

נ

ש

ש

ת

מ

י

ל

ב

ש

ד

י

ל

ש

כ

א

נ

א

ג

ס

נ

י

ש

ר

ש

י

א

ק

ס

ש

ו

נ

ה

א

ג

ד

ש

כ

ר

מ

ל

י

א

מ

א

ב

ס

א

ב

א

ו

א

ג

ת

נ

מ

א

ס

נ

ה

י

ש

ר

ר

ש

י

י

א

נ

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

יבול (שופטים ו ד)

אביב (ויקרא ב יד)

כרמל (מיכה ז יד)

אלמים (אלומה) (בראשית לז ז)

מלילת (מלילה) (דברים כג כו)

אסמיך (אסם) (משלי ג י)

ספיח (מלכים ב יט כט)

בר (בראשית מב כה)

עמיר (עמוס ב יג)

דגן (ירמיהו לא יא)

קמה (ישעיהו יז ה)

המלאה (מלאה) (דברים כב ט)

קמח (מלכים א יז יב)

והכסמת (כוסמת) (שמות ט לב)

שבלים (שיבולת) (בראשית מא כג)

ולקט (לקט) (ויקרא כג כב)

שערים (שעורה) (שמואל ב יד ל)

חטה (איוב לא מ)