תפזורת - תחבורה יבשתית במקרא

 

י

ת

ד

ש

ס

נ

י

ש

ר

א

מ

א

ה

ת

א

נ

א

א

נ

ת

ס

ש

ס

ה

ג

ס

ש

ת

י

א

ב

ש

ת

ג

ש

נ

ו

א

ת

פ

א

ש

נ

ו

א

י

ש

ר

כ

ג

א

נ

ס

ש

ד

ר

א

נ

ת

ר

ש

א

נ

א

ב

ת

ר

ג

ת

י

ע

ד

י

ש

ר

כ

ש

נ

ע

א

ד

ש

כ

י

מ

ד

א

ה

ש

ס

נ

ר

י

ת

ד

ג

י

ר

נ

א

ר

ג

י

ר

א

ת

ש

כ

ס

נ

מ

א

ל

א

פ

א

מ

א

ד

ת

ר

ש

י

ב

י

ש

ר

ת

ג

ה

י

ה

ש

א

נ

ת

ס

ר

נ

ו

י

ת

ד

ת

י

ל

ש

ר

נ

ג

ו

א

י

מ

ו

נ

י

ש

א

ר

י

מ

ש

כ

נ

י

ת

ת

ג

א

א

מ

א

ס

ש

ס

נ

ג

נ

ש

ש

י

א

ס

ש

ת

ג

ת

ח

מ

ש

י

ר

ש

א

א

נ

א

ה

ת

א

א

נ

ת

ת

א

ב

ס

ש

ו

ב

צ

ב

י

מ

נ

מ

א

א

מ

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

ובצבים (צב) (ישעיהו סו כ)

גמל (ישעיהו כא ז)

חמור (ישעיהו כא ז)

האתון (אתון) (במדבר כב ל)

מרכבה (מלכים א י כט)

הפרד (פרד) (שמואל ב יח ט)

סוס (מלכים א כ כ)

הפרדה (פרדה) (מלכים א א לג)

עגלה (שמואל ב ו ג)

הרכש (רכש) (אסתר ח י)

רכב (מלכים א א ה)

ובכרכרות (כרכרה) (ישעיהו סו כ)