א

ד

מ

ח

ס

ר

ל

ב

ש

ל

ע

י

ל

ב

מ

ד

א

ו

ד

ב

ר

ת

מ

י

מ

ל

י

ח

ה

ר

ו

ב

ג

י

ד

ק

צ

ר

א

פ

י

מ

כ

ח

ל

צ

ע

ש

י

א

ש

ס

נ

י

ע

ב

ו

ט

ש

א

מ

א

א

כ

ז

ר

י

א

ח

ה

ט

ר

א

ת

ת

פ

י

נ

מ

א

צ

נ

מ

ש

מ

ו

נ

ו

ת

ש

ע

א

ש

ד

י

ש

ר

י

ד

ד

ב

ו

ה

ו

ב

מ

ת

ר

י

נ

ס

ש

ס

נ

ר

י

א

ר

נ

ק

ב

ת

א

ח

ש

ש

ר

ש

ש

כ

א

ע

ב

א

י

ו

ד

ת

מ

י

י

י

ת

ע

נ

ו

ס

ג

ב

ו

ר

א

ת

צ

ש

ר

ש

ל

א

מ

ב

ת

מ

י

מ

י

נ

פ

ז

ע

פ

י

א

נ

ט

ו

ב

ת

ש

כ

ל

א

י

ש

ח

י

ל

ד

א

ה

א

י

ש

מ

ב

י

נ

ו

ב

ע

ל

ח

מ

ה

ר

ו

ד

ב

ר

י

ש

ר

י

מ

ב

ל

י

ר

י

ב

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

ודבר ישרים (משלי טז יג)

איש אמונות (משלי כח כ)

אכזרי (משלי יא יז)

ודבר תמים (עמוס ה י)

איש בריא (שופטים ג יז)

בער (משלי ל ב)

טוב עין (משלי כב ט)

איש חיל (מלכים א א מב)

גבור (שמואל א יד נב)

טובת מראה (אסתר א יא)

איש מבין (דה"א כז לב)

חכם (מלכים א ב ט)

טובת שכל (שמואל א כה ג)

איש עצל (משלי כד ל)

כסיל (משלי י א)

יפת תאר (בראשית כט יז)

איש רע (שמואל א ל כב)

נדיב (משלי יט ו)

עז פנים (דברים כח נ)

איש תבונה (משלי יז כז)

ענו (במדבר יב ג)

פרא אדם (בראשית טז יב)

איש תם (בראשית כה כז)

עריץ (תהלים לז לה)

קצר אפים (משלי יד יז)

אנשי אמת (שמות יח כא)

תמים (יחזקאל כח טו)

רדף צדקה וחסד (משלי כא כא)

אשת חיל (רות ג יא)

אבירי לב (ישעיהו מו יב)

 

גבור החיל (שופטים ו יב)

אדם בליעל (משלי ו יב)

 

ובעל חמה (משלי כט כב)

אדם חסר לב (משלי יז יח)