תפזורת תפלות ובית הכנסת - א'

 

מ

ש

י

ב

ה

ר

ו

ח

ו

מ

ו

ר

י

ד

ה

ג

ש

ה

ב

ש

ה

כ

ר

ב

ל

ר

ט

מ

ו

ל

ט

נ

ת

ו

ר

ר

ד

ר

ק

מ

ש

ר

ח

ש

ה

ת

ו

כ

ר

ב

א

מ

כ

ר

ש

ר

נ

נ

מ

ו

ס

פ

י

ת

י

י

ר

נ

ז

ת

ו

ע

י

י

מ

י

ו

ה

נ

ב

נ

ע

ש

כ

פ

ד

ה

ב

ה

א

ק

ו

ג

י

ח

ש

ר

ב

ל

י

ת

י

י

מ

י

נ

ת

י

ד

ת

ד

נ

א

ע

ר

ה

ר

ה

ל

ק

י

צ

ו

ש

ת

ה

ד

ו

מ

א

נ

כ

ו

ש

ש

ת

ו

נ

ח

מ

מ

ו

א

ת

י

ר

ח

ש

ה

י

ל

נ

א

ס

י

י

ש

ע

ו

נ

י

ש

ר

י

ר

א

ב

י

י

פ

פ

מ

ל

ט

ה

ד

י

ר

ו

מ

נ

מ

א

א

ו

מ

י

ש

ל

ש

ע

ש

ר

ה

מ

ד

ו

ת

ה

ר

ח

מ

י

מ

ת

ד

ר

ק

ו

ב

ב

מ

י

ד

י

ת

ל

י

ט

נ

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

ותן ברכה

פסוקי דזמרה

מודה אני

יעלה ויבא

קריאת שמע

נטילת ידים בבוקר

ווידוי

שמונה עשרה

שחרית

שלש עשרה מדות הרחמים

ברכת המינים

מנחה

נפילת אפים

משיב הרוח ומוריד הגש'(הגשם)

ערבית

שיר של יום

מוריד הטל

מוסף

מניין

ברכת השנים

וותיקין

שליח ציבור(ש"ץ)

ותן טל ומטר לברכה

ברכות השחר