תפזורת תפלות ובית הכנסת - ג'

 

מ

ה

ט

י

מ

ה

ל

ע

ש

ע

מ

ש

ת

א

י

ר

ק

י

ש

נ

ו

ס

ח

ה

ת

פ

ל

ה

נ

ג

ש

א

נ

א

ר

ה

ת

פ

ל

ת

ה

ד

ר

כ

י

ת

ד

י

ב

א

א

ק

ז

מ

פ

ש

א

נ

ת

א

נ

ט

ק

ת

י

ל

ט

ר

י

כ

י

ש

י

י

ש

א

נ

ל

ג

פ

ת

נ

א

ה

ו

ע

ר

ש

ת

ג

ל

א

נ

י

א

ל

כ

ו

ס

ת

נ

נ

ר

ת

נ

ש

א

ש

י

ת

ג

ת

נ

ד

ע

נ

פ

ב

ה

ש

נ

ת

א

נ

ת

ג

נ

ט

ס

ת

ת

י

ד

ל

ל

ק

ע

ש

ר

י

ת

ד

ל

ל

ת

ה

כ

ש

ס

ת

ת

ש

ו

ה

מ

ז

ש

ה

ג

א

ל

ת

ב

ל

ג

פ

י

ג

ו

ד

ש

ו

ע

מ

א

ש

ס

נ

ה

י

ת

י

ר

א

ש

ד

ש

ל

ת

י

ק

ו

נ

ח

צ

ו

ת

ת

נ

כ

ש

מ

י

א

ש

ב

ח

צ

י

ה

ל

ל

ו

ה

ל

ל

ש

ל

מ

ק

ש

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

תפילין

תפלת טל

קריאת שמע שעל המיטה

בית כנסת

תפלת הדרך

תיקון חצות

שכר פסיעות

נוסח התפלה

קידוש לבנה (ברכת הלבנה)

עזרת נשים

שלשה עשר עיקרים

הזכרת נשמות (יזכר)

בימה

טלית(גדול)

הלל

תיבה

טלית קטן

חצי הלל והלל שלם

ארון הקודש (ההיכל)

תכלת

תפלת גשם