תפזורת בעלי חיים - זוחלים וחרקים

 

ת

ש

ר

צ

ת

א

נ

ת

צ

פ

ע

ו

נ

י

ד

ש

א

י

ת

ד

א

ה

ת

נ

ש

מ

ת

ש

ו

ה

ח

מ

ט

ג

א

נ

א

ח

ג

ב

י

ש

ר

ג

פ

ל

נ

א

י

ש

א

מ

א

ר

י

ר

ש

ב

צ

נ

ר

א

ש

י

א

נ

ת

ד

י

ג

א

נ

ש

נ

ת

ג

ש

נ

ש

א

ש

ס

נ

ק

א

ל

ת

ח

מ

ל

צ

פ

ע

י

ש

א

מ

ה

נ

ח

ד

ה

ג

ש

ז

ז

נ

א

ר

י

ת

ד

ת

ג

ר

ש

נ

צ

א

ר

ג

ב

נ

י

ש

א

ר

ת

ג

ב

א

ו

ש

פ

ת

נ

ה

ו

א

ת

ש

א

ב

ה

ג

ר

ת

ש

ב

ר

ס

נ

ת

ב

ד

ת

י

ד

כ

ח

ש

ק

א

נ

א

ד

ת

ג

ע

א

ר

ת

ב

א

ע

ל

י

ע

ה

צ

ר

ע

ה

ש

ל

א

ר

מ

כ

ת

ה

ד

ש

ו

ג

ה

א

ט

ל

ה

ו

ת

א

ב

ע

ת

ו

ש

פ

י

פ

נ

א

פ

ע

ה

ת

ת

א

א

ה

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

שפיפן (בראשית מט יז)

לזבוב (זבוב)(ישעיהו ז יח)

התנשמת (תנשמת)(ויקרא יא יח)

אפעה (ישעיהו נט ה)

שרף (דברים ח טו)

נחש (תהלים קמ ד)

והאנקה (אנקה)(ויקרא יא ל)

ארבה (דה"ב ו כח)

שרץ (ויקרא יא כג)

עכביש (ישעיהו נט ה)

והחמט (חמט)(ויקרא יא ל)

דבורה (ישעיהו ז יח)

תולעת (במדבר יט ו)

פתן (תהלים נח ה)

והלטאה (לטאה)(ויקרא יא ל)

הגזם (גזם)(עמוס ד ט)

מרבה רגלים (ויקרא יא מב)

צב (במדבר ז ג)

והעכבר (עכבר)(ויקרא יא כט)

החלד (חלד)(ויקרא יא כט)

 

צפע (ישעיהו יד כט)

ועקרב (עקרב)(דברים ח טו)

החרגל (חרגל)(ויקרא יא כב)

 

צפעוני (ישעיהו יא ח)

חגב (דה"ב ז יג)

הצפרדע (צפרדע)(שמות ח ב)

 

רמש (תהלים קמח י)

חסיל (מלכים א ח לז)

הצרעה (צרעה)(יהושע כד יב)