תפזורת בעלי חיים - חיות יבשה

 

ת

י

ר

ש

ד

נ

מ

א

י

ש

ר

י

ת

ש

א

נ

א

ת

כ

ל

ב

י

ת

ש

א

ג

ה

ת

א

י

ש

נ

ת

ג

נ

י

ש

ר

א

ב

א

ש

י

א

ת

ש

ת

ד

י

ש

א

ש

א

מ

א

א

א

ש

ר

א

ת

ד

ב

י

א

ש

ל

ג

ת

ס

נ

ז

נ

ש

א

מ

א

ד

מ

ש

נ

מ

א

ת

ד

נ

מ

א

ר

י

ת

ד

א

נ

ת

ש

י

א

ר

נ

ש

א

א

א

מ

ס

נ

ת

נ

י

מ

א

ג

ש

פ

ת

א

ד

ג

א

נ

ש

ש

י

ד

ת

ג

ש

א

נ

ת

ש

ק

א

ה

ת

ש

א

ח

א

מ

א

ה

ד

ל

ש

כ

נ

א

א

ו

א

ד

ס

ל

א

י

ש

י

ת

ע

ג

ש

א

פ

נ

י

ד

ו

ת

נ

נ

ר

ש

ח

ת

ו

נ

א

ב

ש

ג

י

נ

ב

ת

א

ש

א

נ

מ

א

ש

ד

א

ג

ד

ש

ת

א

ר

נ

ל

ג

ת

י

ת

ד

א

נ

ת

נ

מ

א

י

ר

ש

י

ש

ר

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

כפיר (תהלים צא יג)

ארי (משלי כח טו)

לביא (ישעיהו ל ו)

אריה (עמוס ג ח)

ליש (איוב ד יא)

דב (איכה ג י)

נמר (ירמיהו ה ו)

הארנבת (ארנבת) (ויקרא יא ו)

שועל (נחמיה ג לה)

וקפים (קוף) (מלכים א י כב)

שחל (תהלים צא יג)

זאב (ישעיהו סה כה)

תנים (תן) (ישעיהו מג כ)

כלב (ישעיהו סו ג)