תפזורת בעלי חיים - עופות

 

 

 

י

ש

ר

י

ש

א

ו

ה

נ

מ

א

א

נ

ת

ה

ג

א

ת

א

צ

ס

נ

ד

י

ג

פ

ה

י

נ

ש

ו

פ

ש

ד

ס

ש

פ

ת

ר

א

א

ו

ש

י

ש

ק

ת

ש

ר

י

ט

ת

א

ו

ו

ש

ל

ע

ח

י

ר

א

ת

ה

ג

ס

י

א

ת

ד

ר

א

ז

ק

פ

ד

ש

ת

ס

נ

ד

א

ע

ד

ה

א

מ

א

ו

א

ת

י

ו

נ

ה

ש

י

ו

א

ג

ע

נ

ת

א

ג

נ

י

ת

ד

צ

נ

ת

ת

ג

כ

נ

ט

מ

ע

ת

ו

א

ב

א

ה

ס

נ

מ

נ

ר

א

י

ל

ש

י

י

ש

ת

ר

א

י

ש

ה

ס

ד

י

ת

ש

פ

י

ש

י

ה

ד

ע

ת

ד

א

ת

י

ו

ס

ג

ח

נ

ת

ל

א

כ

ת

ס

נ

ה

י

ח

א

ל

ת

ש

ו

א

ר

ס

י

נ

ת

ב

ת

ו

י

מ

א

ש

י

א

נ

א

כ

ת

פ

ת

ש

ו

א

ת

ח

ס

י

ד

ה

פ

נ

א

ה

א

ה

ת

א

א

נ

ת

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

עיט (איוב כח ז)

וגוזל (גוזל) (בראשית טו ט)

איה (איוב כח ז)

ערב (דברים יד יד)

ודרור (דרור) (תהלים פד ד)

אפרחים (אפרח) (דברים כב ו)

צפור (יחזקאל יז כג)

והדיה (דיה) (דברים יד יג)

האנפה (אנפה) (ויקרא יא יט)

קאת (ישעיהו לד יא)

ותכיים (תכי) (מל"א י כב)

הדוכיפת (דוכיפת) (ויקרא יא יט)

קפד (צפניה ב יד)

חסידה (ירמיהו ח ז)

הינשוף (ינשוף) (דברים יד טז)

שלו (תהלים קה מ)

יונה (תהלים סח יד)

הכוס (כוס) (דברים יד טז)

תר (ויקרא יב ו)

לילית (ישעיהו לד יד)

העטלף (עטלף) (ויקרא יא יט)

בת היענה (ויקרא יא טז)

נץ (איוב לט כו)

הפרס (פרס) (ויקרא יא יג)

 

נשר (יחזקאל יז ז)

השחף (שחף) (דברים יד טו)

 

עוף (תהלים קד יב)

התחמס (תחמס) (דברים יד טו)