תפזורת - כתב וכתיבה

 

 

 

 

י

ת

ד

ג

ש

ג

ס

נ

י

ש

ר

נ

מ

א

א

מ

א

ש

ס

נ

ד

ל

א

נ

ת

א

נ

א

ח

ש

י

ש

ת

נ

א

ב

ס

י

ת

ש

ס

א

ר

י

ר

א

נ

ש

ס

ו

א

ס

נ

ו

א

ש

ו

א

נ

א

ו

ת

ג

ע

ק

א

ת

ש

ו

נ

ס

נ

פ

ד

ת

י

ת

ר

א

ט

ש

ג

י

ת

ג

נ

י

ש

ר

ג

א

ש

נ

פ

ת

י

ש

ר

א

ר

י

ש

ח

ש

ג

א

נ

א

ש

ס

נ

ש

ת

ת

ו

ש

ש

י

א

ת

נ

מ

א

ה

י

ה

א

י

נ

ש

י

נ

פ

א

נ

א

מ

ד

א

ל

ש

ר

ת

ד

א

ש

ד

נ

ר

ת

א

ג

ש

ס

נ

ג

י

ע

ש

ס

נ

ט

ב

ס

ש

א

ש

נ

ש

י

ש

מ

י

ת

א

נ

א

ר

ג

ת

ג

ש

א

ר

י

ת

א

ב

ס

ב

א

מ

א

ח

א

ש

נ

י

ש

ר

פ

ש

פ

ד

י

ר

ש

א

א

ב

ס

א

נ

א

נ

מ

א

ס

א

מ

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

סופר (שמואל ב ח יז)

בדיו (דיו) (ירמיהו לו יח)

ספר (יהושע א ח)

בחרט (חרט) (ישעיהו ח א)

עט (ירמיהו ח ח)

גליון (ישעיהו ח א)

פרשגן (עזרא ז יא)

ואגרת (אגרת) (נחמיה ו ה)

פתשגן (אסתר ג יד)

ונחתם (חתם) (אסתר ג יב)

קסת (יחזקאל ט ג)

חרות (שמות לב טז)

בתער הספר (ירמיהו לו כג)

מגלה (ירמיהו לו לב)