ס

ו

פ

ז

מ

נ

ק

ר

י

א

ת

ש

מ

ע

ו

ב

ר

ת

ס

נ

מ

א

י

ר

ש

א

מ

א

ש

ס

נ

ר

א

ש

ב

ת

ג

י

ש

ר

י

ת

ד

י

ר

א

נ

ת

ח

ג

מ

ש

ת

ש

ד

א

ז

מ

נ

ש

ק

י

ע

ת

ה

ש

מ

ש

ה

א

נ

א

ג

ת

ש

ד

ס

נ

ש

א

מ

א

ה

נ

ה

ת

ת

י

ש

ר

ס

נ

נ

מ

א

א

נ

א

ג

ד

י

ת

א

מ

א

ת

ד

י

ת

ג

ש

א

נ

ת

ג

א

ו

ש

ח

צ

א

ז

מ

נ

מ

נ

ח

ה

ג

ד

ו

ל

ה

מ

ש

י

נ

ש

ס

נ

מ

א

ש

י

ת

ד

א

ש

ס

נ

ע

א

ר

מ

ה

ג

ל

פ

א

ו

ה

ש

ת

י

ב

ר

ע

נ

מ

ז

ז

נ

י

ל

י

פ

ת

ו

ת

י

צ

י

צ

נ

מ

ז

נ

ת

נ

ש

ה

נ

ט

ק

ה

ח

נ

מ

נ

מ

ז

ז

א

מ

ב

ש

ע

ב

ת

ו

ר

נ

ה

ת

ק

ל

ד

ה

נ

מ

ז

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

א) זמן עמוד השחר

ב) זמן ציצית ותפילין

ג) זמן זריחת השמש

ד) סוף זמן קריאת שמע ובר'(וברכותיה)

ה) זמן מנחה גדולה

ו) זמן מנחה קטנה

ז) זמן ערבית שהוא פלג המ'(המנחה)

ח) זמן שקיעת השמש

ט) זמן הדלקת הנרות בע'(בערב) שב'(שבת)

י) זמן צאת השבת