מושגים ותשמישי קדושה ביהדות א'

 

ג

ש

נ

י

מ

ע

ש

ר

ה

ש

ב

ט

י

מ

ת

א

ה

ת

ל

א

ש

י

ת

ד

מ

י

נ

ה

כ

ת

כ

ר

ב

ר

ה

ת

י

ע

ב

צ

א

ד

ג

ש

ס

נ

ה

א

ו

ר

ו

ר

ת

ש

ל

ד

ת

ג

ב

ב

נ

א

מ

א

ש

מ

פ

ת

ו

ס

נ

י

ה

ד

ע

א

י

ש

י

נ

א

ו

ה

ת

ר

ת

ש

י

ת

ש

ל

ל

ע

ת

ב

ש

י

נ

ג

א

י

פ

ל

ש

א

ל

ק

ת

י

ג

מ

ר

נ

י

ב

א

א

ח

ס

ת

נ

ש

ו

ד

ב

ת

י

ד

ש

מ

ה

נ

ב

א

ת

ת

ו

ד

ר

י

ש

א

כ

ש

ר

י

ה

ש

ג

נ

א

ה

כ

י

א

ת

ת

ת

ג

ה

א

ש

י

ש

ר

נ

מ

א

ה

ל

ל

ש

י

נ

ג

א

נ

ש

ס

נ

א

נ

ת

ש

ג

י

ו

ע

ל

י

ת

מ

פ

ט

י

ר

ת

ג

א

מ

ת

ד

כ

ה

ע

י

ש

י

ש

ד

ע

י

ש

י

ל

ש

ת

ו

י

ל

ע

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

הגבהה

אצבע

עליות לתורה:

רמונים

בימה (תבה)

פתיחת ההיכל

שמש

בית מדרש

הולכת ספר תורה

שנים עשר השבטים

בעל קורא

עלית כהן

תרומה

ברכת כהנים

עלית לוי

 

גבאי

עליות שלישי עד שישי

 

גלילה

עלית שביעי

 

דרשן

עלית מפטיר